Mohamad Kambali, S.Si.

Sambutan Kepala Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji hanya milik Allah semata. Tidak terkecuali pujian yang ditujukan kepada makhluk, hakikatnya pujian tersebut dialamatkan kepada Dzat yang menciptakan makhluk tersebut. Limpahan rahmat-Nya sedemikian banyak, sehingga akal manusia tak mampu menjangkaunya kecuali sesuai dengan batas kemampuan akal.

Selawat salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw.; Nabi yang berhasil mendidik para sahabatnya secara paripurna, beliaulah guru terbaik sepanjang masa; serta melimpah pula kepada keluarga, sahabat, tabi’in, dan para pengikut risalahnya hingga yaumul akhir.

Induk Al-Qur’an (Ummul Quran) memberi isyarat secara gamblang tentang keniscayaan pendidikan di alam semesta ini, yang mana Allah lah yang memelihara dan sekaligus mendidiknya.

Wahyu yang pertama kali diturunkan, secara jelas memuat tentang pengajaran dan pembelajaran. Demikian pula yang terkandung pada dua ayat di awal surah Ar-Rahman.

Rasulullah menekankan, akan pentingnya belajar secara terus-menerus dari sejak lahir sampai dengan datangnya ajal manusia (belajar sepanjang hayat).

SD Islam Hidayatullah 02 hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud kontribusi Yayasan Abul Yatama dalam mengejawantahkan ayat dan hadist di atas, melalui nilai dasar keterpaduan zikir, fikir dan ihtiar serta mewujudkan kepribadian sumber daya insani yang mengacu pada lima pilar yaitu takwa, optimistik, handarbeni, amanah dan profesional (TOHA-P).

Semoga niat baik ini dipermudah oleh Allah dalam mewujudkannya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.